Skip to main content

Manuele Therapie S.O.M.T.

Stichting Opleiding Manuele Therapie
Het manueel therapeutisch onderzoek wordt beschouwd als een specifieke analyse van het individuele menselijke bewegingssysteem.

In het onderzoek wordt gekeken óf, en in welke mate een functiestoornis zich bij u manifesteert en welke betekenis dit voor u heeft.
In het onderzoek is aandacht voor de functionele en structurele toestand van alle bij het bewegings systeem betrokken elementen, in het bijzonder daarin de status van de gewrichten, spieren en het animale en vegetatieve zenuwstelsel.

Het onderzoek bevat een aantal mogelijkheden om vast te stellen in welke mate de gewrichtssystemen en de musculatuur functiestoornissen vertonen, welke betekenis dit heeft voor uw algemeen welbevinden en welke oorzaak hieraan ten grondslag kan liggen.
Op basis van de uit dit onderzoek verkregen gegevens, aangevuld met zo nodige medische informatie, röntgenbevindingen en/of laboratoriumgegevens, wordt een voorlopige conclusie getrokken en een behandelplan opgesteld met behandelbare grootheden met inachtneming van de individuele mogelijkheden van de patiënt.

Het manueel therapeutisch onderzoek

Manuele therapie
is een internationaal verzamelbegrip van diagnostische en therapeutische handelingen met als doel reversibele (omkeerbare, herstelbare) functiestoornissen aan het menselijk bewegingsapparaat vast te stellen en op te heffen.

Manuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder.

Manuele therapie is over het algemeen geïndiceerd voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of meerdere gewrichten.

De effecten zijn vaak direct merkbaar: de houding en functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van manuele therapie. De voorlopige conclusie is dat de manuele therapie een effectieve behandeling is bij hoofdpijn, lage rug- en nekklachten, schouderklachten en osteoarthrose.
Het onderzoek laat zich het beste omschrijven als een 'neuro-orthopedisch' onderzoek, aangevuld met een specieel segmentaal gewrichtsonderzoek van de wervelkolom en het intra-articulaire bewegingsgedrag van de perifere gewrichten. Het manueeltherapeutisch onderzoek onderscheidt zich door het onderzoek naar de fysiologische 'jointplay' (gewrichtsspel) van de gewrichten, welke driedimensionaal verlopen. Rekening houdend met de kenmerken van de syndesmologie (ligamenten) en de wetten van de statica en dynamica.

Gelet wordt ook voor klachten en stoornissen met een effect binnen of buiten het bewegingsapparaat. De erkenning van de neurofysiologische samenhang tussen het bewegingsapparaat én andere organen of orgaansystemen en de onderlinge beïnvloeding hiervan, ligt hieraan ten grondslag.
Op grond van de onderzoeksgegevens zal, in overleg met u, besloten worden of een manueel therapeutische behandeling zinvol is, danwel aanvullend medisch onderzoek wenselijk is of dat er een contra-indicatie voor manuele therapie is. In beide laatste gevallen zult u worden terugverwezen naar uw verwijzer, in alle andere gevallen kan een diagnose worden opgesteld en een behandelplan worden opgezet.

De behandeling met manuele therapie
De behandeling is gericht op het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn, als het verbeteren van vaardigheden in het Dagelijks Leven, werk en sport.

De functiestoornis kan therapeutisch worden beïvloed door directe benadering van een gestoord gewrichtssysteem of door, op afstand, gebruik te maken van de neurofysiologische samenhang van de verschillende systemen op basis van segmentale relaties.

Bij een directe benadering wordt door specifieke technieken biochemische veranderingen nagestreefd in de gestoorde gewrichtsverhoudingen, bij een 'op afstand' indirecte benadering wordt door specifieke technieken reflectoire reacties in gang gezet met als doel pijn te verminderen en trofische veranderingen te verkrijgen in de gestoorde functie-eenheden.
De behandeling wordt voortdurend op haar resultaten geëvalueerd.
Als regel wordt de behandeling per indicatie niet vaker toegepast dan zes maal.
De behandeling kan ook worden toegepast in combinatie met fysiotherapie, waarbij met name bewegingstherapie kan volgen op de behandelindicatie met manuele therapie om zo de herstelde functies te onderhouden en te optimaliseren.

Het onderzoek omvat een gesprek waarin gevraagd zal worden naar de aard van de klacht. Wanneer ontstaan? Sinds hoelang? Wanneer treedt de klacht op, wanneer neemt hij af?...
Dit wordt gevolgd door een lichamelijk onderzoek. De manueel therapeut beoordeelt de houding en het bewegen en onderzoekt met specifieke bewegingen de gewrichten.
Gebruik wordt gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met manipulaties.
Een mobilisatie is een repeterende techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting met variatie in ritme, diepte, begin- en eindpositie.
Een manipulatie is een mobilisatie in de eindstand, uitgevoerd met een gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een zuivere, passieve, voor de patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden, 'kraken'. Meestal wordt dat ervaren als een kortstondig, vreemd maar niet pijnlijk gevoel.

De effecten zijn veelal direct merkbaar: een duidelijke verbetering van de mobiliteit en vermindering van pijn. Hierdoor zijn voorwaarden voor verder optimaal herstel geschapen.
Andere gebruikte technieken zijn ook wel spierrekken, musculaire fascillitatie, fricties, rek- en druk technieken (tractie-translatie).

Goede instructie, begeleiding en het geven van inzicht in verantwoord bewegingsgedrag is een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma.
Een Manueel Therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie één van de vijf erkende post-HBO en/of universitaire opleidingen voor Manuele Therapie heeft gevolgd.
Deze opledingen bieden toegang tot het Centraal Kwaliteits-register van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, KNGF en/of lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie, NVMT.

Het lidmaatschap van de NVMT is gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF. Leden van de NVMT vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.
Om geregistreerd te kunnen blijven in het Centraal Kwaliteitsregister zijn manueel therapeuten onder andere verplicht tot het volgen van bij- en nascholing.

De Stichting Opleiding Manuele Therapie is één van de vijf opleidingen tot manueel therapeut en gaat uit van onderzoek- en behandelmethoden van gewrichten van de rug, de nek, de armen en benen.
De S.O.M.T. te Amersfoort kent geen vastgesteld doctrine (leerstelling). Er wordt gebruik gemaakt van alle internationale kennis en vaardigheden binnen de manuele therapie. Deze worden continu getoetst en indien nodig bijgesteld of gewijzigd en integraal verwerkt.
 
* * * * *
access logo
alt